Παιδαγωγική Ομάδα "Το Σκασιαρχείο"

Πειραματικοί ψηλαφισμοί για ένα σχολείο της κοινότητας