Αποστολοπούλου Βασιλική, Η Παιδαγωγική του Célestin Freinet στην Ελλάδα μέσα από τα μάτια εκπαιδευτικών και γονέων

Αποστολοπόυλου_Παιδαγωγική ΦΡΕΝΕ στην Ελλάδα-1Σκοπός της παρούσας έρευνας υπήρξε η μελέτη του τρόπου πρόσληψης της Παιδαγωγικής του Célestin Freinet στην Ελλάδα μέσα από την εξέταση των απόψεων και ιδεών εκπαιδευτικών, γονέων και διευθυντριών. Το σύγχρονο ελληνικό σχολείο συνεχίζει να εφαρμόζει παραδοσιακές τεχνικές και μεθόδους διδασκαλίας, κατά κύριο λόγο μετωπικές με κέντρο τους το δάσκαλο. Γι’ αυτό, λοιπόν, στο παρόν ερευνητικό έργο εξετάζονται εναλλακτικοί τρόποι μάθησης και διδασκαλίας στο κέντρο των οποίων αποκαθίσταται πλέον το παιδί, οι ανάγκες, τα βιώματα και η ψυχοσύνθεσή του. Επομένως, αποτελεί η συγκεκριμένη εργασία μια προσπάθεια αναζωπύρωσης ενός διαλόγου από παλιά αρχινημένου, που ωστόσο, δεν μπόρεσε να τελεσφορήσει στη χώρα μας ιδιαίτερα. Στην παραπάνω κατεύθυνση κινείται η Παιδαγωγική Ομάδα «Το Σκασιαρχείο», τα μέλη της οποίας προσπαθούν να κάνουν πράξη διάφορες εναλλακτικές προσεγγίσεις μάθησης και διδασκαλίας, βασισμένες στις παιδαγωγικές τεχνικές του Célestin Freinet. Η παρούσα έρευνα, λοιπόν, επικεντρώνεται στη συγκεκριμένη ομάδα και προσπαθεί να ανιχνεύσει τον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνεται η παιδαγωγική του Freinet από τους εκπαιδευτικούς και μετουσιώνεται σε πράξη, αλλά και το πώς γίνεται αντιληπτή μετέπειτα από τις διευθύντριες και τους γονείς των παιδιών στις τάξεις των οποίων εφαρμόζονται όλες οι παραπάνω εναλλακτικές τεχνικές. Το δείγμα της έρευνας περιλαμβάνει πέντε εκπαιδευτικούς, οι οποίοι συμμετέχουν στην ομάδα «Σκασιαρχείο» και προσπαθούν να εφαρμόσουν τις τεχνικές του Freinet, έξι γονείς, τα παιδιά των οποίων βρίσκονται στις τάξεις των παραπάνω εκπαιδευτικών και δύο διευθύντριες στα σχολεία όπου εφαρμόζονται στοιχεία της παιδαγωγικής του Freinet. Η έρευνα βασίζεται σε ημιδομημένες συνεντεύξεις που πάρθηκαν από διάφορες περιοχές της Αθήνας αλλά και από ένα χωριό της Κρήτης. Ακόμη, πραγματοποιήθηκε η χρήση ενός ακόμη ερευνητικού εργαλείου, της συμμετοχικής παρατήρησης, στην τάξη ενός δημοτικού σχολείου στα Εξάρχεια, προκειμένου να κατοχυρωθεί ο απαιτούμενος βαθμός εγκυρότητας και αξιοπιστίας της ερευνητικής διαδικασίας. Τέλος, να σημειωθεί πως ακολουθήθηκε η ποιοτική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας

Το πλήρες κείμενο εδώ Αποστολοπούλου_Παιδαγωγική ΦΡΕΝΕ στην Ελλάδα σε μορφή pdf εδώ Αποστολοπούλου Βασιλική

Εναλλακτικά από την ιστοσελίδα του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης https://ikee.lib.auth.gr/record/295965/?ln=en