Κοκμοτού Νάγια, Η πρόσληψη της παιδαγωγικής Freinet στο σύγχρονο ελληνικό πλαίσιο

Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Η πρόσληψη της παιδαγωγικής Freinet στο σύγχρονο ελληνικό πλαίσιο» εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» του Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών.

Η παιδαγωγική Freinet τα τελευταία χρόνια αρχίζει να διαδίδεται όλο και περισσότερο στην Ελλάδα χάρη στην παιδαγωγική ομάδα «Το Σκασιαρχείο» που δραστηριοποιείται στο πεδίο της διάδοσης των βασικών αρχών και τεχνικών Freinet και της  επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, αλλά κυρίως καλλιεργεί και δημιουργεί συνθήκες για έναν παραγωγικό δημόσιο παιδαγωγικό διάλογο με στόχο ένα «σχολείο της κοινότητας» με όλες τις κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις που αυτό έχει. Άλλωστε, ήδη από πέρυσι την άνοιξη (Μάρτιος 2017) διανύουμε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για την πορεία της παιδαγωγικής Freinet στην Ελλάδα καθώς τέθηκε σε επίσημη εφαρμογή πιλοτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών με τη συμβολή του ΙΕΠ και του Υπουργείου Παιδείας. Η πρωτοβουλία αυτή θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του παιδαγωγικού πλαισίου και στη διάδοση και διεύρυνση των ιδεών για ένα διαφορετικό δημόσιο σχολείο από αυτό που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Για το λόγο αυτό, η παρούσα εργασία φαίνεται να έχει ιδιαίτερο νόημα καθώς πετυχαίνει το παιδαγωγικό αυτό εγχείρημα στα πρώτα του βήματα αναδεικνύοντας τις ιδιαιτερότητες, τις δυσκολίες και τις ανάγκες μιας τέτοιας παιδαγωγικής αναπλαισίωσης στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, η έρευνα επιχειρεί να αναδείξει τους τρόπους με τους οποίους εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα προσλαμβάνουν την παιδαγωγική Freinet αλλά και πώς την αναπροσαρμόζουν ανάλογα με τις ελληνικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες. Επικεντρώνεται τόσο στις πρακτικές επιλογές των εκπαιδευτικών των ελληνικών τάξεων Freinet όσο και στους στόχους που αυτοί/ες προσπαθούν να επιτύχουν. Αξιοποιούνται οι κοινωνιολογικές θεωρίες του Bernstein και Foucault προκειμένου να φωτίσουν πτυχές τόσο της παιδαγωγικής οργάνωσης και των επιλογών όσο και του ρόλου αυτών στη συγκρότηση των Υποκειμένων και των μεταξύ τους σχέσεων.

Η παιδαγωγική Freinet διανύει μια πολύ σημαντική φάση στην Ελλάδα και αναμφισβήτητα έχει ανάγκη την υποστήριξη όλων όσων επιθυμούν να ανοίξει κάποιο μονοπάτι για μια διαφορετικού τύπου παιδαγωγική –και όχι μόνο- προσέγγιση.

Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο εδώ

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/browse/2340299#contents