Από την αλληλογραφία στην διαδικτυακή συνεργασία και επικοινωνία

Από την αλληλογραφία στην διαδικτυακή συνεργασία και επικοινωνία

Σοφία Λάχλου

Η ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος του μαθητή και η εμπλοκή του στη μαθησιακή διαδικασία αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για την εκπαίδευση (Meirieu, 2008, 2001). Ειδικότερα, σύμφωνα με την παιδαγωγική φιλοσοφία του Σελεστάν Φρενέ, η πρόκληση συνίσταται στην ανάπτυξη κινήτρου έκφρασης και επικοινωνίας εντός του σχολείου, ανάμεσα στους ίδιους τους μαθητές και εκτός του σχολείου, ανάμεσα σε σχολικές τάξεις καθώς και στη δημιουργία συνθηκών για την προώθηση της «φυσικής» μεθόδου μάθησης, με άλλα λόγια, στη δημιουργία συνθηκών για τη χρήση της γλώσσας σε πραγματικές περιστάσεις επικοινωνίας και δράσης (Puren, 2010). Η πρότασή μας αποτελεί μια βιωματική δράση που απαντά σε αυτήν ακριβώς την πρόκληση.

Η δράση μας, με θέμα «Ανθρώπινες αξίες: ειρήνη, φιλία, αλληλεγγύη» είχε στόχο να προωθήσει την επικοινωνία, το διάλογο και τη συνεργασία ανάμεσα σε μαθητές διαφορετικών εθνικοτήτων και πολιτισμών και να καλλιεργήσει αξίες όπως η φιλία, η ειρήνη και η αλληλεγγύη.

Ο χώρος, ο χρόνος και το πλαίσιο υλοποίησης της δράσης

Η δράση μας υλοποιήθηκε στα πλαίσια ενός νέου προγράμματος συνεργασίας τάξεων, του «Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διαδικτυακής Συνεργασίας Ξενόγλωσσων Τάξεων» που αποτελεί το ίδιο καινοτομία διότι υποστηρίζει διμερείς συνεργασίες ανάμεσα σε μαθητές ελληνικών τάξεων και σε συνομήλικους άλλων ευρωπαϊκών τάξεων που μελετούν την ίδια ξένη γλώσσα «Η συνεργασία οργανώνεται γύρω από συγκεκριμένες θεματικές ενότητες με τρόπο που να παρακινεί τους μαθητές των συνεργαζόμενων τάξεων να κατανοούν και να παράγουν γραπτό και προφορικό λόγο στην ξένη γλώσσα, αναφορικά με τη δική τους κοινωνικο-πολιτισμική πραγματικότητα, και που να τους βοηθά να αναπτύξουν διαπολιτισμική επίγνωση», (βλ. https://sites.google.com/site/virtualeclasscommunity/home).

Η δράση υλοποιήθηκε στο μάθημα των Γαλλικών της Ε’ τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Λαυρίου τη σχολική χρονιά 2011-2012 και διήρκεσε 6 μήνες. Η τάξη με την οποία συνεργαστήκαμε ήταν η Ε’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Racari της πόλης Dampovita της Ρουμανίας.

Πώς ξεκίνησε η δράση. Μεθοδολογική προσέγγιση

Σε ένα σύγχρονο και δημοκρατικό σχολείο πέρα από τη μετάδοση γνώσεων και πληροφοριών σημασία έχει η μετάδοση αξιών στους μαθητές (Ferro, Jeammet, 2000). Στην παρούσα κοινωνικο–οικονομική κατάσταση είναι επιτακτική ανάγκη πρώτον να καλλιεργήσουμε στους νέους από την πιο μικρή ηλικία πανανθρώπινες αξίες όπως η ειρήνη, η φιλία, η αλληλεγγύη και δεύτερον να τους δείξουμε την αξία της επικοινωνίας και του διαλόγου ανάμεσα στους λαούς και τους πολιτισμούς τους. Η γνώση των γλωσσών είναι αυτή ακριβώς που καθιστά εφικτό αυτό το διάλογο.

Όταν συζητήσαμε με τα παιδιά τη δυνατότητα να γνωρίσουν, να συνομιλήσουν και να αλληλογραφήσουν με συνομηλίκους τους και να κάνουν φίλους από μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, αυτά εξέφρασαν ενθουσιασμό κι ανυπομονησία. Έτσι, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διαδικτυακής Συνεργασίας ξενόγλωσσων τάξεων προχωρήσαμε στη σύμπραξη με το Δημοτικό Σχολείο Racari της πόλης Dampovita της Ρουμανίας. Διαλέξαμε όλοι μαζί το θέμα που σε 1η φάση τους παρακινεί να γνωριστούν και άρα να παραγάγουν προφορικό και γραπτό λόγο σύμφωνα με το γλωσσικό τους επίπεδο (συστήνομαι, μιλώ για την οικογένειά μου, για το καθημερινό μου πρόγραμμα και για τον ελεύθερο χρόνο μου, περιγράφω το σχολείο μου, την πόλη μου) και σε 2η φάση να αισθανθούν τις πανανθρώπινες αξίες και μέσα από την τέχνη (κινηματογραφική ταινία) και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους στα ελληνικά και στα γαλλικά και με εικαστικές δημιουργίες που θα ανταλλάξουν με τους συνομηλίκους τους.

Από πλευράς παιδαγωγικής προσέγγισης, ακολουθήσαμε τις αρχές της Παιδαγωγικής Φρενέ με έμφαση στην ελεύθερη έκφραση, τα κέντρα ενδιαφέροντος των μαθητών, τη φυσική μέθοδο μάθησης, τη μάθηση μέσω εμπειρίας – ψηλαφητή διερεύνηση – και Σχεδίων Εργασίας, την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών, την επικοινωνία – αλληλογραφία ανάμεσα σε σχολικές τάξεις, την αξιοποίηση του κινηματογράφου και της τέχνης.

Από πλευράς διδακτικής μεθοδολογίας για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας, αξιοποιήθηκαν η επικοινωνιακή και η βιωματική – διαπολιτισμική προσέγγιση (Puren, 2002, 2010). Δόθηκε επίσης έμφαση στην διαφοροποιημένη διδασκαλία (Kahn, 2010).

3 . Αναλυτική περιγραφή της δράσης

Τίτλος : «Ανθρώπινες αξίες : ειρήνη, φιλία, αλληλεγγύη»

Γενικοί Στόχοι – δεξιότητες
– Γνώση του κόσμου : το σχολείο και η πόλη Racari της Ρουμανίας
– Αξίες και τρόποι έκφρασης: Καλλιέργεια των πανανθρώπινων αξιών (ειρήνη, φιλία, αλληλεγγύη), του διαλόγου και της συνεργασίας, κοινωνικοποίηση, έκφραση μέσω της ξένης γλώσσας, δημιουργική έκφραση μέσω της τέχνης.
– Κοινωνιοπολιτισμικής γνώσης : η σχολική ζωή, ο ελεύθερος χρόνος των παιδιών στη Ρουμανία
– Διαπολιτισμικής επίγνωσης : ομοιότητες και διαφορές στη σχολική ζωή, στην οικογένεια, στα χόμπυ των παιδιών από τις διαφορετικές χώρες

Ειδικοί Στόχοι – γλωσσικές, επικοινωνιακές δεξιότητες
– Γλωσσικής και κοινωνιογλωσσικής ικανότητας : εμπλουτισμός λεξιλογίου και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου γύρω από τα θέματα γνωριμία, η καθημερινή μου ζωή, το σχολείο, η πόλη, οι αξίες μου

Εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα : γλώσσα, γεωγραφία, ξένη γλώσσα, πληροφορική, εικαστικά

Στάδια

1ο στάδιο: Εισαγωγή και ευαισθητοποίηση
Πρόταση και συζήτηση στην τάξη σχετικά με τη δράση, εκδήλωση προθυμίας εκ μέρους των μαθητών, ευαισθητοποίηση της τάξης στις έννοιες επικοινωνία, διάλογος, φιλία, ειρήνη και αλληλεγγύη.

2ο στάδιο: Καθορισμός στόχων και πλάνου δραστηριοτήτων
Συζήτηση με τους μαθητές για τους στόχους και τα οφέλη από τη δράση και ορισμός πλάνου δραστηριοτήτων

3ο στάδιο : 1η προφορική και γραπτή επικοινωνία ανάμεσα στις τάξεις
1η ζωντανή προφορική επικοινωνία μέσω skype (εικόνες 1,2) για την γνωριμία των μαθητών μας με τους συνομήλικους μαθητές από τη Ρουμανία.
Γραπτή επικοινωνία ανάμεσα στους μαθητές με αλληλογραφία (εικόνες 7,8,9) που περιελάμβανε εκτός από επιστολές και φωτογραφίες, ζωγραφιές, κολλάζ με εργασίες των μαθητών

4ο στάδιο : Παραγωγή και ανταλλαγή έργων των μαθητών
Κατασκευή κολλάζ κι εργασιών σε power point και βίντεο για την παρουσίαση της οικογένειας, του σχολείου και της πόλης. Ανταλλαγή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

5ο στάδιο : 2η επικοινωνία ανάμεσα στους μαθητές
2η ζωντανή προφορική επικοινωνία μέσω skype ανάμεσα στις συνεργαζόμενες τάξεις με θέμα τον ελεύθερο χρόνο, τα αγαπημένα αθλήματα και τα χόμπυ των μαθητών.

6ο στάδιο : Αξιοποίηση κινηματογραφικού έργου
– Προβολή της γαλλικής ταινίας «Nicostratos, le pélican» (Νικόστρατος, ο πελεκάνος), (www.allocine.fr)
– Γενικές εντυπώσεις των μαθητών στη μητρική γλώσσα
– Συζήτηση στη μητρική γλώσσα για την καλλιτεχνική αξία της ταινίας
– Εμπλουτισμός λεξιλογίου στα γαλλικά γύρω από το «διαφανές λεξιλόγιο» του σινεμά με τη μέθοδο του καταιγισμού ιδεών και τη συμπλήρωση Φ. Εργασίας.
– Εξαγωγή αξιών (ζωή, φιλία, υπευθυνότητα, αξιοπρέπεια, εντιμότητα, αλληλοβοήθεια) που μας μεταφέρει η ταινία και συζήτηση στην τάξη. Γραπτή εργασία στη μητρική γλώσσα «Απόψεις και εμπειρίες για τις αξίες : ζωή, ειρήνη, φιλία, αλληλεγγύη».
– Προβολή εκ νέου σύντομων αποσπασμάτων της ταινίας, άκουσμα, επανάληψη και καταγραφή απλών εκφράσεων στην ξένη γλώσσα γύρω από το θέμα ανθρώπινες αξίες.
– Καλλιτεχνικές δημιουργίες εμπνευσμένες από την ταινία όπως ζωγραφιές, και καλλίγραμμα με το περίγραμμα του πελεκάνου σχηματισμένο με τις εκφράσεις που μάθαμε γύρω από το θέμα ανθρώπινες αξίες (εικόνες 3,4,5,6)
– Ποίημα στη μητρική γλώσσα για τις αξίες από τους μαθητές

7ο στάδιο : 3η επικοινωνία ανάμεσα στους μαθητές
3η επικοινωνία μέσω skype όπου οι μαθητές αντάλλαξαν μηνύματα φιλίας, ειρήνης και αλληλεγγύης στις τρεις γλώσσες (γαλλικά, ελληνικά και ρουμάνικα)

8ο στάδιο : Παραγωγή κοινής αφίσας για τη μετάδοση των αξιών
Παραγωγή κοινής αφίσας (εικόνα 10) στον υπολογιστή με το πρόγραμμα office publisher με τις δημιουργίες των μαθητών και σλόγκαν στις τρεις γλώσσες

9ο στάδιο : Προβολή του έργου των τάξεων σε ηλεκτρονική πλατφόρμα
Οι τάξεις παρουσίασαν το έργο τους στην πλατφόρμα του προγράμματος της διαδικτυακής συνεργασίας των τάξεων https://sites.google.com/site/virtualeclasscommunity/home/2o-demotiko-scholeio-lauriou–ecole-racari-racari-dambovita

10ο στάδιο : Απολογισμός, αξιολόγηση της δράσης, βραβεία
– Διεξαγωγή έρευνας και αξιολόγηση της δράσης από τους μαθητές
– Απολογισμός και αυτοαξιολόγηση των μαθητών ως προς τις δεξιότητες
– Απονομή επαίνων προς τους μαθητές.

Εικόνες 1,2. Επικοινωνία μέσω skype

Εικόνα 3. Calligramme – Νοs valeurs (Καλλίγραμμα – Οι αξίες μας)

Εικόνα 4. On dessine la liberté (Ζωγραφίζουμε την ελευθερία)

Εικόνα 5. Calligramme- Nos valeurs (Καλλίγραμμα – Οι αξίες μας)
Εικόνα 6. Je dessine la paix et l’amitié (Ζωγραφίζω την ειρήνη και τη φιλία)

Εικόνα 7. On présente notre école (Παρουσιάζουμε το σχολείο μας)

Εικόνα 8 Αλληλογραφία

Εικόνα 9. Αλληλογραφία
«[…]Je t’envoie un coquillage pour écouter les sons de la mer et une branche d’olivier… C’est le symbole de la paix !» («[…]Σου στέλνω ένα κοχύλι για ν’ακούς τον ήχο της θάλασσας και ένα κλωναράκι ελιάς… Είναι το σύμβολο της ειρήνης!»)
Εικόνα 10. Affiche «Nos valeurs» (Αφίσα «Οι αξίες μας»)

Αποτίμηση της εμπειρίας από τους μαθητές

Σύμφωνα με την έρευνα με ερωτηματολόγιο που απευθύναμε στους μαθητές, οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της δράσης έκαναν το μάθημα πιο ενδιαφέρον και ευχάριστο. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι μαθητές περίμεναν με ανυπομονησία την επικοινωνία και την αλληλογραφία με τους συνομιλήκους τους.

Τους άρεσε ιδιαίτερα η χρήση των Νέων Τεχνολογιών, η προβολή της γαλλικής ταινίας, η συνεργασία με τους συμμαθητές τους, η συλλογική έκφραση μέσα από τις εικαστικές τους δημιουργίες και η ανταλλαγή των έργων τους με την άλλη τάξη. Οι μαθητές απέδειξαν πράγματι το καλλιτεχνικό τους ταλέντο ιδίως σε συλλογικά έργα όπως ήταν το «καλλίγραμμα».

Δήλωσαν ότι με τη δράση έμαθαν περισσότερα για τη ζωή των παιδιών σε άλλους τόπους, ότι αναγνώρισαν ομοιότητες και διαφορές στον τρόπο ζωής και έκφρασης, ότι έμαθαν επίσης να σέβονται περισσότερο τους ανθρώπους που είναι διαφορετικοί από αυτούς,

Ως προς τις γλωσσικές τους επιδόσεις, όλοι οι μαθητές σημείωσαν πρόοδο που οφείλεται πρώτον στο μεγαλύτερο ενδιαφέρον τους, δεύτερον στην προσεκτικότερη και πιο ενεργή συμμετοχή τους στις γλωσσικές ασκήσεις και τις επικοινωνιακές δραστηριότητες (προσομοίωσης) και τρίτον στην πρακτική εξάσκηση της γλώσσας σε αληθινό περιβάλλον επικοινωνίας.

Τέλος οι μαθητές εξέφρασαν την επιθυμία να συνεχιστούν με αυτόν τον τρόπο τα μαθήματα των γαλλικών!

Συμπερασματικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαμε η δράση είχε τα παρακάτω θετικά αποτελέσματα.
– Ανάπτυξη του κινήτρου για μάθηση και επικοινωνία
– Μεγαλύτερη κινητοποίηση, ενδιαφέρον και συμμετοχή των μαθητών
– Ευχάριστο περιβάλλον για μάθηση για όλους τους μαθητές
– Συνεργασία μεταξύ μαθητών και μαθητών – δασκάλων
– Ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών μέσω της χρήσης των ΤΠΕ
– Ενεργή και συλλογική δράση και έκφραση μέσω της τέχνης
– Ανάπτυξη κοινωνιοπολιτισμικής ικανότητας και διαπολιτισμικής συνείδησης
– Ανάπτυξη γλωσσικής και κοινωνιογλωσσικής ικανότητας

Καινοτόμος χαρακτήρας και παιδαγωγική αξία του έργου

Η δράση που περιγράψαμε στηρίζεται στις αρχές της παιδαγωγικής Φρενέ. Αυτό σημαίνει πρώτα απ’όλα ευχάριστο κλίμα στην τάξη και ενεργή συμμετοχή σε εργασία που έχει νόημα για τους μαθητές. Πράγματι, το μάθημα ήταν ευχαρίστηση για τους μαθητές κι όχι καταναγκασμός. Οι μαθητές ετοίμασαν τις εργασίες τους για να τις παρουσιάσουν στην ευρύτερη ομάδα εργασίας για την επίτευξη των στόχων της δράσης κι όχι για να τις διαβάσει και να τις αξιολογήσει ο εκπαιδευτικός και μόνο. Το κλίμα της τάξης ήταν λοιπόν συνεργατικό κι όχι ανταγωνιστικό. Οι μαθητές συνεργάστηκαν για τη δημιουργία των συλλογικών έργων και κοινωνικοποιήθηκαν με την επικοινωνία και την αλληλογραφία. Βεβαίως, πρόκειται για μια μαθητοκεντρική προσέγγιση που δίνει έμφαση στην αυτονόμηση του μαθητή. Οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά σε όλες τις πτυχές της διδακτικής / μαθησιακής διαδικασίας από την επιλογή των στόχων και των περιεχομένων, του ρυθμού και των μέσων έως την αξιολόγηση.

Δεύτερον, η προσέγγιση είναι βιωματική διότι καλεί τους μαθητές να μάθουν μέσα από τη δράση. Τα παιδιά βίωσαν εμπειρικά το θέμα που επεξεργάστηκαν. Βίωσαν δηλαδή εμπειρίες που τους έκαναν να συναισθανθούν σημαντικές αξίες όπως η φιλία και η αλληλεγγύη.

Επίσης, σύμφωνα πάντα με τη παιδαγωγική Φρενέ, με τη δράση αυτή, η τάξη μας ανοίγει τις πόρτες της προς την κοινωνία, προς τον κόσμο. Κινήθηκε μάλιστα στα πλαίσια της πολυγλωσσίας, στην γαλλική, ελληνική, αγγλική και ρουμανική γλώσσα.

Τέλος, με τη δράση αυτή δημιουργείται σίγουρα ένα ευχάριστο και συγκινησιακό κλίμα μάθησης για όλους τους μαθητές που οδηγεί στην καλύτερη επίτευξη των μαθησιακών στόχων διότι έτσι, το σχολείο έρχεται πιο κοντά στο μαθητή (στις ανάγκες, τις προσδοκίες και τα ενδιαφέροντά του) και ο μαθητής αγαπάει περισσότερο το σχολείο.

Συμβολή στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας

Ως προς τη συμβολή της για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας, πρόκειται για την εφαρμογή μιας νέας προσέγγισης στη διδασκαλία / μάθηση της ξένης γλώσσας που είναι μετα-επικοινωνιακή, δηλαδή προχωράει πέρα από τους γλωσσικούς και επικοινωνιακούς-λειτουργικούς στόχους θέτοντας στόχους συλλογικής έρευνας, δράσης και έκφρασης σε θέματα κοινωνιοπολιτισμικά σύμφωνα με το επίπεδο, τις ανάγκες, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις επιθυμίες που εκδηλώνουν οι μαθητές.

Επίσης προχωράει πέρα από τις γλωσσικές ασκήσεις σε τεχνητό και κατασκευασμένο περιβάλλον και τις επικοινωνιακές δραστηριότητες προσομοίωσης (παιχνίδια ρόλων, κλπ.) και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για συνεργασία και δράση, επιτυχή έκφραση και επικοινωνία υπό πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας στην πραγματική ζωή (Puren, 2010).

Τέλος, αφορά μια διαφοροποιημένη παιδαγωγική διαδικασία ως προς τους στόχους, τις δραστηριότητες, τα μέσα και τις μεθόδους εργασίας που συνετέλεσε στην αποφυγή της σχολικής ρουτίνας και του μεθοδολογικού μονολιθισμού (Przesmycki, 1991). Σε αυτό συνέβαλε ανάμεσα στα άλλα η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών – χρήση Ίντερνετ και skype (βλ. Mangenot & Louveau, 2006) καθώς και της τέχνης (προβολή και επεξεργασία γαλλικής ταινίας, εικαστική δημιουργία) στην εκπαίδευση.

Συμπερασματικά

Σημαντικότερη όλων, θεωρούμε την παιδαγωγική αξία της δράσης, δηλαδή τη συμβολή της στην κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη των μαθητών μέσω της επαφής τους με μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, την ανακάλυψη ομοιοτήτων και διαφορών στον τρόπο ζωής και σκέψης. Συνέβαλε, λοιπόν, στην καλύτερη γνώση του «Εγώ» μέσα από μια ανοικτή προσέγγιση και γνώση του «Άλλου» (Abdallah-Pretceille, 2004).

Η δράση αυτή, δηλαδή ο διάλογος που ξεκινά ανάμεσα στους μαθητές θα θέλαμε να αποτελεί την αρχή για ένα διάλογο πιο σύνθετο που θα συνεχίζεται στις μεγαλύτερες τάξεις πάντα σύμφωνα με το επίπεδο, τα ενδιαφέροντα και τα κοινωνικά ζητήματα που απασχολούν την ομάδα των μαθητών. Την επιθυμία αυτή εξέφρασαν οι ίδιοι οι μαθητές. Άρα, η δράση αυτή καθιστά τους μαθητές πιο ανοικτούς και τους αναπτύσσει κίνητρο για την επίτευξη υψηλότερων προσδοκιών στο μέλλον.

Τέλος, η δράση συμβάλλει στη διαμόρφωση θετικού δημιουργικού και συνεργατικού κλίματος στη σχολική κοινότητα και αναπτύσσει μια σχολική κουλτούρα δράσης και ανοίγματος του σχολείου προς την κοινωνία, την πραγματική ζωή και τις πραγματικές ανάγκες που εκφράζουν οι μαθητές.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Abdallah-Pretceille, M., 2004, L’éducation interculturelle, Paris, PUF
Allociné, Nicostratos le pélican, synopsis. Disponible sur : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=185164.html
Bordallo, I., Ginestet, J-P., 1993, Pour une pédagogie du projet, Paris, Hachette.
Conseil de l’Europe, 2000, Cadre Européen Commun de référence pour les langues. Disponible sur : http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/CADRE_FR.asp.
Huber, M., 2005, Apprendre en projets, Lyon, Chronique Sociale.
ICEM, 2002, La pédagogie Freinet, des principes, des pratiques , Ed. ICEM n°31. Disponible sur : http://www.icem-pedagogie-freinet.org .
Institut pédagogique hellénique, 2011, Programme majeur de formation des enseignants. Disponible sur : http://www.epimorfosi.edu.gr/images/stories/ebook-epimorfotes/gallika/7.%20GALLIKA.pdf.
Institut pédagogique hellénique, 2011, Programme d’études commun des langues vivantes. Disponible sur : http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps /Ξένες Γλώσσες/ΠΣ Ξένων Γλωσσών.pdf.
Kahn, S., 2010, Pédagogie différenciée, éditions De Boeck
Mangenot, F., Louveau, E., 2006, Internet et la classe de langue, Ed. CLE International, Paris
Ματσαγγούρας, Η., 2002, «Διεπιστηµονικότητα, διαθεµατικότητα και ενιαιοποίηση στα νέα Προγράµµατα Σπουδών: Τρόπος οργάνωσης της σχολικής γνώσης». Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων, Νο 7, 19-36, Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Mission de l’éducation artistique et de l’action culturelle et Direction de l’enseignement scolaire, 2001, Le plan pour les arts et la culture à l’école, CNDP.
Meirieu Ph., 2001, Célestin Freinet, Comment susciter le désir d’apprendre ? L’éducation en questions, PEMF. Livre, DVD, Mosaïque Films – France 5.
Meirieu Ph. (interviewé), février 2008, « T’as une idée pour transformer l’école? », Les clés de l’actualité Junior, no 597.
Puren, Ch., 2010, « Construire une unité didactique dans une perspective actionnelle ». Présentation au format pdf. Disponible sur : http://www.christianpuren.com/mes-travaux-liste-et-liens/2010d/.
Puren, Ch., 2002, « Perspectives actionnelles et perspectives culturelles en didactique des langues : vers une perspective co-actionnelle-co-culturelle », Les Langues modernes, no 3/2002, pp.55-71.
Przesmycki, H., 1991, Pédagogie différenciée, Paris, Hachette.
Virtual E-Class Community Project, 2012, Πρόγραμμα Διαδικτυακής Συνεργασίας Ξενόγλωσσων Τάξεων, https://sites.google.com/site/virtualeclasscommunity/
Φερρό M. και Φ. Ζαµµέ, 2000, Ποιες γνώσεις και ποιες αξίες να µεταδώσουµε στα παιδιά µας; Αθήνα, Εκδόσεις Μεταίχµιο
Χρυσαφίδης, Κ., 1994, Βιωµατική . επικοινωνιακή διδασκαλία. Η εισαγωγή της µεθόδου project στο σχολείο, Αθήνα: Gutenberg.

Άλλες δράσεις αλληλογραφίας – διαδικτυακής συνεργασίας τάξεων 2014-15
Ένα ταξίδι με το Μικρό Πρίγκιπα. Αναζήτηση της φιλίας.
http://twinspace.etwinning.net/2606/pages/page/6539

Ένα ταξίδι από την Ελλάδα στη Γαλλία με τη μυθολογία
http://twinspace.etwinning.net/6413/pages/page/26313

Συντάκτης: Σοφία Λάχλου
Eπαιδευτικός γαλλικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
solahlou01@gmail.com
http://users.sch.gr/solahlou
https://skasiarxeio.wordpress.com

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s